Privatumo politika

Duomenų valdytojas - WISE MONKS, UAB, juridinio asmens kodas 301681679, buveinės adresas – Paplaujos g. 3-45, LT-10311 Vilnius (toliau – WISE MONKS).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi interneto svetaine wisemonks.lt

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį ir t. t.

Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Asmens duomenų tvarkymo principai

WISE MONKS renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kuris užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis WISE MONKS įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl WISE MONKS teisėto intereso.

WISE MONKS siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai kreipiasi dėl paslaugos, užpildydamas anketą arba pasirašydamas paslaugų teikimo sutartį.

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėje.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

WISE MONKS asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

a) svetainės lankymo statistikos analizė: IP adresas, svetainės naršymo data. b) tiesioginės rinkodaros arba kitos informacijos duomenų subjektams siuntimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba numato teisės aktai. Šie duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų pateikimo pradžios.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

WISE MONKS tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatytą tvarką.

Duomenų tvarkytojai

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal WISE MONKS nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. WISE MONKS, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai turi šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą; b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami; c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba juos sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų; d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti; f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai; g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma; e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti WISE MONKS rašytinį prašymą (toliau – Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. WISE MONKS, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.

Duomenų saugumo užtikrinimas

WISE MONKS įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukai

topbroker.lt svetainė naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti vienus svetainės lankytojus nuo kitų. Tokiu būdu mes galime užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems svetainėje bei tobulinti pačią svetainę.

Slapukai – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie, gavus asmens sutikimą,saugomi vartotojų naršyklėje ar įrenginyje.

WISE MONKS veikloje naudojami „analitiniai“ slapukai. Jie leidžia atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus, matyti, lankytojų veiksmus svetainėje, naršymo laiką. Slapukų pagalba WISE MONKS gali patobulinti svetainę, pavyzdžiui, užtikrinant, kad lankytojui būtų paprasčiau rasti ieškomą informaciją.

Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad, naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), lankytojui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi svetainės funkcijų.

Naršydamas topbroker.lt interneto svetainėje asmuo sutinka su slapukų įrašymu į jo kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada asmuo gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus. Informaciją, kaip tai padaryti, galima rasti naršyklių pagalbos puslapiuose:

• Google Chrome naršyklė

• Mozilla Firefox naršyklė

• Microsoft Internet Explorer naršyklė

topbroker.lt interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad WISE MONKS nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad, jei lankytojas paspaudęs nuorodą iš topbroker.lt interneto svetainės pateks į kitas svetaines, jis turi atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba.

Kitos nuostatos

WISE MONKS gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.